CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN YÊN BÌNH

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2019/TB-YBI

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Quý Công ty, Đơn vị, Khách hàng sử dụngnước sạch

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình trân trọng thôngbáo tới Quý khách hàng kết quả xét nghiệm nước sạch tại 

Nhà máy nước sạch   YênBình tháng 5 năm 2019.

(Kết quả đính kèm thông báo này)

Kết quả mẫu nước lần 1

Kết quả mẫu nước lần 2

Kết quả mẫu nước lần 3

Kết quả mẫu nước lần 4


Mọi thắc mắc của Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ Mr. Toàn– Quản lý Nhà máy nước Yên Bình. Số điện thoại: 0208 654 3662.

Trântrọng./


 

  TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

   TRƯỞNG BAN QLDV&TI

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Trung Kiên